PEACE GARDEN

Khách hàng: PEACE GARDEN
Lĩnh vực: Cảnh quan & cây xanh
Dự án: Thiết kế Logo & Nhận diện thương hiệu
Thực hiện: SPRINT Vietnam
Năm: 2022