KADI Cafe

  • Khách hàng: KADI Cafe
  • Ngành nghề: Kinh doanh đồ uống
  • Dự án: Thiết kế bao bì
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Thiết kế: Cầm Đỗ
  • Showcase: Dương Trần
  • Year: 2019