HÙNG LAN

Khách hàng: HÙNG LAN INTERIOR & BATHROOM
Lĩnh vực: Nội thất
Dự án: Tái thiết kế Logo & Nhận diện thương hiệu
Thực hiện: SPRINT Vietnam
Năm: 2022