VTC iProtect

(Tiếng Việt)

  • Khách hàng: VTC iPROTECT
  • Ngành nghề: Công nghệ
  • Dự án: Thiết kế bộ ấn phẩm bán hàng
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Thiết kế sáng tạo & trình bày: Dương Trần
  • Year: 2019

Client: VTC iPROTECT

Sector: Technology

Project: Sales Kit Design

Present: SPRINT Vietnam

Creator & Visual Composer: Duong Tran

Year: 2019