HTC Happy Kids Garden

(Tiếng Việt)

  • Khách hàng: HTC Happy Kids Garden
  • Lĩnh vực: Giáo dục
  • Dự án: Thiết kế Logo & Bộ nhận diện thương hiệu
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Năm: 2018