HANOI COMMUNITY COLLEGE

Khách hàng: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
Lĩnh vực: Giáo dục
Dự án: Tái thiết kế Logo & Nhận diện thương hiệu
Thực hiện: SPRINT Vietnam
Năm: 2022