ADM Vietnam

(Tiếng Việt)

  • Khách hàng: ADM Vietnam
  • Lĩnh vực: Nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi
  • Dự án: Thiết kế Logo & Bộ nhận diện thương hiệu
  • Thực hiện: SPRINT Vietnam
  • Năm: 2019