VTC iPROTECT

Khách hàng: VTC iPROTECT

Ngành nghề: Công nghệ

Dự án: Thiết kế bộ ấn phẩm bán hàng

Thực hiện: SPRINT Vietnam

Thiết kế sáng tạo & trình bày: Dương Trần

Year: 2019