safia-1

safia-2

Thiết kế và in ấn Profile cho Safia Group.

Khách hàng: Công ty cổ phần Safia Group Quốc tế.

Lĩnh vực: Khai thác, quản lý, đầu tư và cho thuê bất động sản.

Thực hiện: Sprint Việt Nam